skip to Main Content
test

Vluchteling, asielzoeker, statushouder of migrant?

De termen vluchteling, asielzoeker, statushouder en vergunninghouders worden in de maatschappelijk discussie veelal door elkaar gehaald.

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan. Het land waar asiel wordt gevraagd moet nagaan of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van Geneve (1951). Dit gebeurt in de asielprocedure.

Vluchteling

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.

Statushouder

Een statushouder is een asielzoeker met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning. Statushouders worden ook wel ‘vergunninghouders’ of ‘verblijfsgerechtigden’ genoemd. Nadat hun een vergunning is verleend, komt de statushouder in aanmerking voor een woning via de taakstelling huisvesting vergunninghouders. Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties verdeelt de vergunninghouders naar rato van het inwoneraantal over de gemeenten in Nederland. Vergunninghouders die een woning toegewezen krijgen in Amstelveen of Aalsmeer ontvangen vanaf het moment van huisvesting maatschappelijke begeleiding van Stichting VluchtelingenWerk Amstelland.

Back To Top